Zpět

Podmínky použití ABOUT YOU Outlet

1. Obecné informace a oblast působnosti

1.1. ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo (dále jen "ABOUT YOU"), je společnost působící v oblasti elektronického obchodu, která mimo jiné provozuje internetové obchody (dále jen "Služby") v rámci různých webových stránek a aplikací.


Mezi tyto Služby patří také ABOUT YOU Outlet, v němž je členům nabízeno zboží k prodeji v časově a množstevně omezených akcích. Tyto podmínky používání se vztahují na ABOUT YOU Outlet v rámci následujících služeb: www.aboutyou-outlet.cz, ABOUT YOU Outlet App.


1.2. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Služby poskytované společností ABOUT YOU určeny pouze pro soukromé použití. Využívání služeb poskytovaných společností ABOUT YOU pro komerční účely není bez výslovného souhlasu společnosti ABOUT YOU povoleno.


1.3 Registrací vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami používání. Tyto podmínky používání definují podmínky, za kterých jsou Služby využívány.


1.4. Pro objednávky/nákupy prostřednictvím Služeb platí kromě těchto Podmínek používání také Všeobecné obchodní podmínky obchodu ABOUT YOU Outlet (dále jen "VOP") v jejich platném znění, které si můžete prohlédnout, vytisknout a/nebo uložit zde a také v části "VOP".


2. Členství v ABOUT YOU Outlet


2.1. Možnost využití obsahu zásuvky ABOUT YOU je v rámci její dostupnosti a příslušného obsahu určena pouze uzavřenému okruhu členů. Chcete-li se účastnit nabídek a nakupovat zboží, musíte se zaregistrovat jako člen Služby. Členství vás opravňuje k používání obsahu pro vaše soukromé, nekomerční účely.


2.2. Registrace je zdarma. Po úspěšné registraci nevzniká z členství žádná kupní povinnost.


2.3. Úspěšnou registrací je uzavřena smlouva mezi společností ABOUT YOU a členem. Na uzavření smlouvy není nárok. ABOUT YOU si vyhrazuje právo odmítnout registraci.


Výměnou za bezplatné členství nám udělujete souhlas se zasíláním nebo přijímáním našeho newsletteru e-mailem (dále jen " Souhlas se Zasíláním Newsletteru") a se souvisejícím zpracováním vašich osobních údajů:


Souhlasím s tím, aby mě společnost ABOUT YOU SE & Co. KG informovala e-mailem o trendech, nabídkách a poukázkách a za tímto účelem zpracovávala mé osobní údaje. Souhlas lze kdykoli odvolat na konci každého newsletteru kliknutím na odkaz pro odhlášení.


Souhlas se Zasíláním Newsletteru vyžaduje potvrzení poskytnutých údajů kliknutím na e-mailový odkaz, který je uživateli zaslán e-mailem po registraci (postup double opt-in), pokud již nedošlo k potvrzení prostřednictvím existujícího účtu u jiných služeb ABOUT YOU a/nebo ověřeného účtu (např. "Registrace s Apple").


2.4. Údaje požadované při registraci a v dalším průběhu členství musí být uvedeny úplně a správně. To zahrnuje také to, že se uživatelé neregistrují a/nebo nepřihlašují pod cizími identitami a/nebo s použitím údajů třetích stran, aniž by k tomu byli oprávněni. Kromě toho je podmínkou členství funkční e-mailová adresa.


2.5. Každá osoba se může do Služeb zaregistrovat pouze jednou. Současná registrace a/nebo používání několika členských účtů není povoleno. Obcházení tohoto nařízení, zejména používáním jiných údajů nebo e-mailových adres, není povoleno a může vést k zablokování nebo ukončení členství ze strany ABOUT YOU.


2.6. Členové musí uchovávat své heslo v tajnosti a pečlivě zabezpečit přístup ke svému členskému účtu. Společnost ABOUT YOU rovněž nezveřejní heslo třetím stranám. Zaměstnanci ABOUT YOU a/nebo ABOUT YOU nikdy nebudou členy žádat o heslo. Z bezpečnostních důvodů a s cílem zabránit zneužití členského účtu by mělo být zvoleno dostatečně bezpečné heslo a heslo by mělo být pravidelně měněno. Za bezpečnost přístupových údajů odpovídá výhradně člen.  1. Použití ABOUT YOU Outlet


3.1. Na využívání služeb společnosti ABOUT YOU není žádný nárok. ABOUT YOU si vyhrazuje právo měnit, doplňovat, mazat a/nebo ukončovat části služeb, Služby jako celek a/nebo jednotlivé funkce a/nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění, např. za účelem realizace soudního rozhodnutí a/nebo úředního rozhodnutí; v případě změn právních předpisů; za účelem odstranění bezpečnostních mezer nebo rozšíření nabídky. Pokud by změna, doplnění, vyškrtnutí a/nebo přerušení mělo být pro člena nepřiměřené, použije se přiměřeně bod 8.1.


3.2. Je zakázáno používat Služby způsobem, který porušuje právní předpisy, práva třetích stran nebo dobré mravy. Člen se zdrží jakýchkoli zásahů do služeb nebo dalšího používání přístupných dat mimo příslušné zamýšlené použití. Patří sem například manipulace s cílem získat neoprávněné platby nebo jiné výhody na úkor společnosti ABOUT YOU a/nebo třetích stran, jakož i kopírování nebo čtení obsahu, nabídek, adresářů, databází atd. za jakýmkoli účelem. Je rovněž zakázáno používat Služby způsobem, který je urážlivý nebo může poškodit dobrou pověst společnosti ABOUT YOU.


4. Ukončení členství


4.1. Členové mohou své členství kdykoli ukončit bez udání důvodu, pokud tomu nebrání jiné smluvní vztahy - např. neuhrazené pohledávky. Členové mohou své členství ukončit zasláním neformálního e-mailu na adresu zakaznickyservis@aboutyou-outlet.cz.


4.2. ABOUT YOU může členství kdykoli řádně ukončit s výpovědní lhůtou 14 dní.


4.3. ABOUT YOU může zablokovat, omezit nebo ukončit členství bez předchozího upozornění, pokud existují konkrétní náznaky, že člen porušuje zákonná ustanovení, práva třetích stran, tyto Podmínky používání nebo VOP.5. Ochrana údajů


Kromě toho se na Služby vztahují podmínky ochrany údajů společnosti ABOUT YOU v jejich aktuálně platném znění, které si můžete vyvolat, vytisknout a/nebo uložit zde a v části "Podmínky ochrany údajů".


6. Omezení odpovědnosti


6.1 Společnost ABOUT YOU neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, zvláštní ztráty a/nebo škody, které členové utrpí v souvislosti s používáním služeb a které jsou spojeny s jakýmkoli přerušením komunikace nebo elektrického vedení, selháním operátorů mobilních sítí, účinky škodlivého softwaru, nekalými činy třetích stran, jejichž cílem je neoprávněný přístup a/nebo znefunkčnění softwaru a/nebo hardwaru společnosti ABOUT YOU, nebo okolnostmi vyšší moci. V takových případech není společnost ABOUT YOU povinna nahradit škody, které členové utrpěli.


6.2. Společnost ABOUT YOU odpovídá pouze za zaviněně způsobenou škodu, která vznikla v důsledku újmy na životě, nebo zdraví, za škodu způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí společností ABOUT YOU, jejími právními zástupci nebo zprostředkovateli. Ve všech ostatních ohledech nese společnost ABOUT YOU odpovědnost pouze za mírně nedbalé porušení povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné poskytování služeb a na jejichž dodržování se člen může pravidelně spoléhat (základní povinnosti), a to pouze do výše předvídatelné škody typické pro smlouvu. Výše uvedené omezení odpovědnosti se přiměřeně vztahuje na osobní odpovědnost zákonných zástupců a zástupců společnosti ABOUT YOU.


6.3. Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.


7. Práva průmyslového vlastnictví / duševní vlastnictví


Názvy společností, značky, loga, data, informace, obrázky, videa, výsledky vyhledávání a texty, jakož i další obsah ABOUT YOU jsou chráněny autorským právem a/nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Reprodukce, šíření a úprava obsahu (celého nebo jeho části) jsou povoleny pouze s výslovným souhlasem společnosti ABOUT YOU. Obsah, který nepochází od společnosti ABOUT YOU, je rovněž chráněn autorským právem a/nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví ve prospěch příslušného držitele práv.


8. Závěrečná ustanovení


8.1. ABOUT YOU si vyhrazuje právo tyto Podmínky používání čas od času aktualizovat. Členové budou o změně včas informováni vhodným způsobem (např. e-mailem, push zprávou, oznámením v členském účtu). Používání služeb se řídí aktuálně platnou verzí Podmínek používání. Pokud člen nevznese námitku do šesti týdnů od oznámení, považují se podmínky používání za schválené. Pokud člen pokračuje v používání Služby i po vstupu změn v platnost, vyjadřuje tím svůj souhlas se změněnými podmínkami používání.

8.2. S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se použije právo Spolkové republiky Německo. To neplatí, pokud je tím poskytnutá ochrana zrušena podle kogentních ustanovení právních předpisů státu, v němž má člen (spotřebitel) obvyklé bydliště.

8.3. Pokud jednotlivá ustanovení těchto Podmínek používání jsou a/nebo se stanou neplatnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení se nahradí buď zákonnými ustanoveními, nebo - pokud takové ustanovení neexistuje - ustanovením, které by strany v dobré víře přípustně učinily, kdyby si byly vědomy neplatnosti příslušného ustanovení.Poskytovatel služeb

ABOUT YOU SE & Co KG

Domstrasse 10

20095 Hamburg 

Německo


Rejstříkový soud: Místní soud v Hamburku

Registrační číslo: HRA 126781

DIČ:

CZ685440745


právně zastoupen:

ABOUT YOU Verwaltungs SE

Rejstříkový soud: Místní soud v Hamburku

Registrační číslo: HRB 171601

Představenstvo: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese

Předseda dozorčí rady: Sebastian Klauke


Verze 1.0 Stav: duben 2022

Stáhnout podmínky použití ve formátu PDF